Consumer campaigns info

Information on data security principles for Tammer Brands consumer campaigns.

This document provides basic information on how consumer information is handled in our campaigns.

Summary

The information is stored and processed in-house at our headquarters in Tampere, Finland.
The information is never stored permanently. Any data which can be used to identify an indidividual, gathered during a campaign, is permanently deleted afterwards.
The information is not used for marketing outside the scope of the individual campaign.

Receiving the information

The data stored consists of information provided by consumers via online form, electronic mail or letter. The information consists of two primary data types. Personal information contains data such as name, phone number, email and postal address. Other information contains campaign specific data, such as answers to questions, free text or rich media such as photos or videos.

Storing the information

The information gathered is stored in the Tammer Brands (company) consumer campaign data store. The system is used to store information of individual time-limited consumer campaigns for the company and the brands it represents, as well as in whole for product development and quality control.

Processing of the data files is not handled by a third party, but by the company itself.

The data files are not used for long-term marketing uses, but only for the length required to facilitate the processing of the individual campaign in question.

The campaign length and other case specic specific details are described in the rules of each campaign.

Processing the information

The data is handled in whole within the company’s own systems, which are located at company premises. The logical data storage areas are secured properly with user validation and access control methods. The physical data storage areas are secured with methods such as physical access control and anti-theft solutions.

The data files are available only to the people directly involved with the campaign in question. Personal data is handled confidentially and may only be used for communication required by the campaign in question, such as for delivering prizes or informing consumers of the campaign’s progress.

As per campaign specific rules, partial personal information, which at most contains name and place of residence, can be published as part of the campaign. These rules are always defined specifically for each campaign.

Non-personal information, such as text and rich media files provided by consumers as part of the campaign, are handled separately from personal information. This information can be published and used for marketing purposes, in ways defined in the campaign specific rules.

Retaining the information

Personal information is stored only for the duration of the campaign, plus a reasonable time needed to verify delivery of prizes and other details. This time is defined as a maximum of six months after the campaign has ended. After this time all detailed personal information is erased. Non-identifying parts of personal information can be retained for statistical purposes, such as postal code or other details that cannot be used to identify an individual person.

Necessary contact information can be transferred to a third party (partner) to facilitate group communications, such as sending emails, letters or packages, should the campaign require group communication to consumers. Only the necessary amount of information is sent to the partner. Additionally, partners are required to delete the information when it is no longer required. Partners must adhere to the same limits of data transfer policies as the company, as defined in the next paragraph.

Personal information is not moved outside Finland or to data storage facilities within Finland which are operated by companies residing outside the European Union. Personal data is not disclosed to third parties, with the exception of legally binding requests from public officials.

Additional information

The full texts of all our data protection principles is available at our website, on here

You may contact our information security department in Finnish or English language with any inquiries you may have, at ciso@tammerbrands.fi

We naturally welcome any feedback and suggestions.

Teave Tammer Brandsi tarbijakampaaniate andmeturbe põhimõtete kohta.
See dokument sisaldab põhiteavet selle kohta, kuidas meie kampaaniates tarbijaandmeid töödeldakse.

Kokkuvõte

 • Need andmed salvestatakse ja neid töödeldakse ettevõttesiseselt meie Tamperes asuvas peakontoris Soomes.
 • Andmeid ei salvestata kunagi jäädavalt. Kõik kampaania ajal kogutud andmed, mille abil võib isikut tuvastada, kustutatakse hiljem jäädavalt.
 • Teavet ei kasutata turunduseesmärgil väljaspool konkreetset kampaaniat.

Teabe saamine

Salvestatud andmed sisaldavad teavet, mida tarbijad on esitanud veebivormi, e-posti või kirja teel. Teave koosneb kahest peamisest andmetüübist. Isikuteave sisaldab selliseid andmeid nagu nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja postiaadress. Muu teave sisaldab kampaaniat puudutavaid andmeid, näiteks vastuseid küsimustele, vaba teksti või rikasmeediat (nt fotod ja videod).

Teabe salvestamine

Kogutud teave salvestatakse Tammer Brandsi (ettevõte) tarbijakampaania andmekogus. Süsteemis salvestatakse konkreetsete tähtajaliste tarbijakampaaniate teave ettevõtte ja selle esindatavate kaubamärkide jaoks ning tervikuna tootearenduseks ja kvaliteedikontrolliks.
Andmefailide töötlemist ei teosta kolmas isik, vaid ettevõte ise.
Andmefaile ei kasutata pikaajalistel turunduseesmärkidel, vaid üksnes seni, kuni on vaja hõlbustada kõnealuse konkreetse kampaania andmete töötlemist.
Kampaania kestust ja muid juhtumipõhiseid üksikasju on kirjeldatud iga kampaania reeglites.

Teabe töötlemine

Andmeid töödeldakse tervikuna ettevõtte oma süsteemides, mis paiknevad ettevõtte ruumides. Loogilised andmesalvestuskohad on nõuetekohaselt turvatud identsuskontrolli ja pääsu reguleerimise meetodite abil. Füüsilised andmesalvestuskohad on turvatud selliste meetodite abil nagu füüsilise pääsu reguleerimise ja vargusetõrje lahendused.
Andmefailidele on ligipääs üksnes inimestel, kes on kõnealuse kampaaniaga otseselt seotud. Isikuandmeid töödeldakse konfidentsiaalselt ning neid võib kasutada üksnes kõnealuses kampaanias vajalikuks suhtluseks, näiteks auhindade kättetoimetamiseks või tarbijate teavitamiseks kampaania käigust.
Vastavalt kampaania erireeglitele võib kampaania raames avaldada osalist isikuteavet, mis sisaldab üksnes nime ja elukohta. Need reeglid määratakse alati kindlaks iga kampaania puhul eraldi.
Kampaania raames tarbija esitatud mitteisiklikku teavet (näiteks teksti- ja rikasmeediafaile) töödeldakse isikuandmetest eraldi. Kõnealuset teavet saab avaldada ja kasutada turunduseesmärkidel kampaania erireeglites kindlaksmääratud viisil. 

Teabe säilitamine

Isikuteavet säilitatakse ainult kampaania kestel ning auhindade kohaletoimetamise ja muude üksikasjade kontrollimiseks vajaliku mõistliku aja jooksul. See aeg on maksimaalselt kuus kuud pärast kampaania lõppu. Selle aja möödumisel kogu üksikasjalik isikuteave kustutatakse. Statistilisel eesmärgil võib säilitada isikuteabe mitteidentifitseerivaid osi, näiteks sihtnumber või muud andmed, mida ei saa kasutada konkreetse isiku tuvastamiseks.
Kolmandale isikule (koostööpartnerile) võib edastada vajalikke kontaktandmeid võib edastada rühmasuhtlemise hõlbustamiseks, näiteks e-kirjade, kirjade või pakkide saatmiseks, kui kampaania eeldab tarbijate rühmasuhtlemist. Koostööpartnerile saadetakse üksnes vajalik hulk teavet. Lisaks peavad koostööpartnerid teabe kustutama, kui seda pole enam vaja. Koostööpartnerid peavad järgima sarnaselt ettevõttele samu järgmises lõigus määratletud andmeedastuspõhimõtteid.
Isikuteavet ei edastata väljapoole Soomet ega Soomes asuvatesse andmehoidlatesse, mida haldavad väljaspool Euroopa Liitu asuvad ettevõtted. Isikuandmeid ei avaldata kolmandatale isikutele, v.a riigiametnike õiguslikult siduva taotluse korral.

Lisateave

Kõigi meie andmekaitsepõhimõtete terviktekstid leiate meie veebisaidilt.
Kõigi järelpärimiste korral võite võtta ühendust meie infoturbeosakonnaga soome või inglise keeles aadressil ciso@tammerbrands.fi.

Loomulikult on meil heameel igasuguse tagasiside ja ettepanekute üle.

Information om datasäkerhetsprinciper för Tammer Brands kundkampanjer.

Det här dokumentet innehåller grundläggande information om hur kundinformation hanteras under våra kampanjer.

Sammanfattning

 • Informationen lagras och behandlas internt på vårt huvudkontor i Tampere, Finland.
 • Informationen lagras aldrig permanent. Alla data som kan användas för att identifiera en individ och som samlats in under en kampanj tas bort permanent efteråt.
 • Informationen används inte för marknadsföringsändamål utanför den enskilda kampanjens omfattning.

Mottagande av informationen

Lagrade data består av information som tillhandahålls av kunder via onlineformulär, e-post eller vanliga brev. Informationen består av två huvudsakliga typer av data. Personuppgifter innehåller data såsom namn, telefonnummer, e-postadress och postadress. Övrig information innehåller kampanjspecifika data, såsom svar på frågor, fritext eller multimedia som bilder eller videoklipp.

Lagring av informationen

Informationen som samlas in lagras i Tammer Brands (företaget) dataarkiv för kundkampanjer. Systemet används för att lagra information om enskilda, tidsbegränsade kundkampanjer för företaget och de varumärken det representerar, samt i sin helhet för produktutveckling och kvalitetskontroll.

Behandlingen av datafiler hanteras inte av en tredje part, utan av själva företaget.

Datafilerna används inte för långsiktiga marknadsföringsändamål, utan endast så länge som krävs för att underlätta behandlingen av den enskilda kampanjen i fråga.

Kampanjens längd och andra specifika uppgifter anges i reglerna för varje kampanj.

Behandling av informationen

Uppgifterna hanteras helt i företagets egna system som befinner sig på företagets anläggningar. De logiska datalagringssystemen skyddas med metoder för användarverifiering och åtkomstkontroll. De fysiska datalagringssystemen skyddas med metoder såsom fysisk åtkomstkontroll och stöldskyddslösningar.

Datafilerna är endast tillgängliga för personer som är direkt involverade i kampanjen i fråga. Personuppgifter hanteras konfidentiellt och kan endast användas för kommunikation som krävs av kampanjen i fråga, till exempel för att leverera vinster eller informera kunder om kampanjens förlopp.

Enligt kampanjspecifika regler kan delar av personuppgifter, som högst innehåller namn eller bostadsort, publiceras som en del av kampanjen. Dessa regler definieras alltid specifikt för varje kampanj.

Uppgifter som inte är personuppgifter, till exempel textfiler och multimediafiler som tillhandahålls av kunden som en del av kampanjen, hanteras separat från personuppgifter. Den här informationen kan publiceras och användas för marknadsföringsändamål, på sätt som definieras i de kampanjspecifika reglerna.

Behållande av informationen

Personuppgifter lagras endast så länge som kampanjen pågår, plus en rimlig tid som behövs för att verifiera leverans av vinster och andra uppgifter. Den här tiden definieras som maximalt sex månader efter att kampanjen har avslutats. Efter den tiden raderas alla personuppgifter. Ej identifierbara delar av personuppgifter kan sparas för statistikändamål, till exempel postnummer eller andra uppgifter som inte kan användas för att identifiera en individ.

Nödvändiga kontaktuppgifter kan överföras till en tredje part (partner) för att underlätta gruppkommunikation, till exempel att skicka e-post, brev eller paket, om kampanjen kräver gruppkommunikation till kunder. Endast nödvändig mängd information skickas till partnern. Vidare måste våra partner radera informationen när den inte längre behövs. Partner måste följa samma gränser för dataöverföring som företaget, enligt definitionen i nästa paragraf.

Personuppgifter flyttas inte utanför Finland eller till datalagringsanläggningar inom Finland som drivs av företag som befinner sig utanför EU. Personuppgifter lämnas inte ut till tredje parter, med undantag för juridiskt bindande begäranden från myndigheter.

Ytterligare information

Våra dataskyddsprinciper finns tillgängliga i en fullständig version på vår hemsida

Du kan kontakta vår avdelning för informationssäkerhet på finska eller engelska om du har några frågor. Skicka e-post till ciso@tammerbrands.fi

Vi välkomnar alla sorters feedback och förslag.

Informacija apie duomenų saugumo principus vykdant „Tammer Brands“ vartotojų akcijas.

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie tai, kaip mūsų įmonėje yra tvarkoma vartotojų informacija.

Santrauka

 • Informacija yra saugoma ir tvarkoma įmonėje – mūsų būstinėje Tamperėje, Suomijoje.
 • Informacija niekada nesaugoma visą laiką. Bet kokie duomenys, kurie naudojami, kad būtų galima nustatyti asmens tapatybę, ir kurie yra surenkami per mūsų akciją, po akcijos visiškai ištrinami.
 • Informacija naudojama tik konkrečiai akcijai ir nenaudojama rinkodaros tikslais.

Informacijos gavimas

Saugomus duomenis sudaro informacija, kurią vartotojai pateikta užpildydami internetinę formą, siusdami el. laišką ar paprastą laišką. Informaciją sudaro dvi pagrindinės duomenų rūšys. Asmeninę informaciją sudaro vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas ir pašto adresas. Kitą informaciją sudaro su konkrečia akcija susiję duomenys, pavyzdžiui, atsakymai į klausimus, laisvos formos tekstas arba įvairiarūšė medžiaga, pavyzdžiui, nuotraukos ar filmai.

Informacijos laikymas

Surinkta informacija saugoma „Tammer Brands“ (įmonės) vartotojų akcijų duomenų saugykloje. Sistema yra naudojama saugoti atskirų ribotos trukmės vartotojų akcijų informacijai, kuri reikalinga įmonei ir jos atstovaujamiems prekės ženklams bei, apskritai, produktų vystymui ir kokybės kontrolei.

Duomenų bylų netvarko trečioji šalis, tik pati įmonė.

Duomenų failai nenaudojami ilgalaikiams rinkodaros tikslams, o tik tam laikui, kurio reikia vykdyti tam tikrai akcijai.

Akcijos trukmė ir kita speciali informacija yra nurodyta kiekvienos akcijos taisyklėse.

Informacijos tvarkymas

Visi duomenys tvarkomi naudojant įmonės sistemas, kurios yra įmonės patalpose. Loginės duomenų saugyklos sritys yra tinkamai apsaugotos naudojant naudotojo patvirtinimą ir prieigos kontrolės metodus. Fizinės duomenų saugyklos sritys yra apsaugomos naudojant tokius metodus, kaip fizinės prieigos kontrolė ir nuo duomenų vagystės apsaugantys sprendimai.

Prieiga prie duomenų bylų suteikiama tik asmenims, kurie tiesiogiai dalyvauja konkrečioje akcijoje. Asmens duomenys tvarkomi konfidencialiai ir gali būti naudojami tik komunikacijai vykdant konkrečia akciją, pavyzdžiui, kai reikia įteikti prizus arba informuoti vartotojus apie tai, kaip vyksta akcija.

Atsižvelgiant į konkrečios akcijos taisykles, asmeninė informacija, kurią sudaro tik vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta, gali būti skelbiama vykdant akciją. Šios taisyklės nustatomos atskirai kiekvienai akcijai.

Neasmeninė informacija, pavyzdžiui tekstinė informacija ir įvairiarūšė medžiaga, kurią pateikė vartotojai, dalyvaujantys akcijoje, gali būti tvarkoma atskirai nuo asmeninės informacijos. Ši informacija gali būti skelbiama ir naudojama rinkodaros tikslais ir būdais, nurodytais konkrečios akcijos taisyklėse.

Informacijos saugojimas

Asmeninė informacija saugojama tik tiek laiko, kiek trunka akcija, įskaitą pagrįstą laiką, kurio reikia patikrinti, ar prizai buvo įteikti ir patikrinti kitą informaciją. Šis laikas negali būti ilgesnis ne šeši mėnesiai po akcijos pabaigos. Praėjus šiam laikui visa asmeninė informacija ištrinama. Asmeninės informacijos dalis, pagal kurią negalima nustatyti asmens tapatybės, gali būti saugoma statistikos tikslais. Šią informaciją sudaro pašto kodas ar kiti duomenys, pagal kuriuos negalima nustatyti asmens tapatybės.

Būtina kontaktinė informacija gali būti perduota trečiajai šaliai (partneriui) siekiant palengvinti grupės komunikaciją, pavyzdžiui, siunčiami el. laiškai, laiškai ar paketai, jei vykdant akciją prireikia grupės komunikacijos su vartotojais. Partneriui perduodama tik būtina informacija. Iš partnerių reikalaujama ištrinti informaciją, kurios daugiau nebereikia. Partneriai turi laikytis tokių pačių duomenų perdavimo politikos nuostatų kai įmonė. Šios nuostatos išdėstytos kitoje pastraipoje.

Asmeninės informacijos negalima perduoti už Suomijos ribų arba duomenų saugojimo sistemoms, kurias valdo įmonės, nesančios Europos Sąjungoje. Asmens duomenų negalima atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kai asmens duomenų teisėtai prašo viešųjų institucijų pareigūnai.

Papildoma informacija

Išsamūs mūsų duomenų apsaugos principai skelbiami mūsų tinklalapyje 

Jei jums kils klausimų, galite kreiptis į mūsų informacijos apsaugos skyrių siųsdami laišką suomių arba anglų kalba adresu ciso@tammerbrands.fi

Mes mielai laukiame atsiliepimų ir pasiūlymų.

Informācija par datu drošības principiem „Tammer Brands” akcijas patērētājiem.

Šajā dokumentā ir sniegta pamatinformācija par to, kā mūsu akcijās tiek apstrādāta patērētāju iesniegtā informācija.

Kopsavilkums

 • Informācija tiek glabāta un apstrādāta mūsu galvenajā mītnē Tamperē, Somijā.
 • Informācija nekad netiek glabāta pastāvīgi. Jebkuri dati, ko var izmantot indivīda identificēšanai un kuri tika apkopoti akcijas laikā, pēc tam tiek neatgriezeniski izdzēsti.
 • Informācija netiek izmantota mārketinga nolūkiem, kā tikai konkrētās akcijas mērķiem.

Informācijas saņemšana

Uzglabātie dati sastāv no informācijas, ko iesnieguši patērētāji, izmantojot tiešsaistes veidlapu, elektronisko pastu vai vēstuli. Informācija sastāv no diviem primāro datu veidiem. Personas informācijā ietilpst tādi dati kā vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta un pasta adrese. Pārējā informācijas daļa satur datus par akciju, piemēram, atbildes uz jautājumiem, brīvo tekstu vai plašo multividi, piemēram, fotoattēlus vai videoklipus.

Informācijas glabāšana

Apkopotā informācija tiek glabāta uzņēmuma „Tammer Brands” patērētāju akciju datu krātuvē. Sistēma tiek izmantota informācijas saglabāšanai par katru ierobežotā laika patērētāju akciju uzņēmumam un tā pārstāvētajiem zīmoliem, kā arī vispārīgai produktu izstrādei un kvalitātes kontrolei.

Datu failu apstrādi neveic trešā puse, bet gan pats uzņēmums.

Datu faili netiek izmantoti mārketinga vajadzībām ilgtermiņā, bet tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai atvieglotu attiecīgās akcijas datu apstrādi.

Akcijas ilgums un cita konkrēta gadījuma informācija ir aprakstīta ikvienas akcijas noteikumos.

Informācijas apstrāde

Kopumā dati tiek apstrādāti paša uzņēmuma sistēmās, kas atrodas uzņēmuma telpās. Loģiskajām datu uzglabāšanas vietām ir atbilstošs nodrošinājums, izmantojot lietotāju validācijas un piekļuves kontroles metodes. Fizisko datu uzglabāšanas vietas tiek nodrošinātas ar tādām metodēm kā fizisko piekļuves kontroli un zādzības novēršanai paredzētiem risinājumiem.

Datu faili ir pieejami tikai tām personām, kuras ir iesaistītas attiecīgajā akcijā tiešā veidā. Personas dati tiek apstrādāti konfidenciāli, un tos var izmantot tikai saziņai, kas nepieciešama konkrētās akcijas laikā, piemēram, balvu pasniegšanai vai patērētāju informēšanai par akcijas norisi.

Saskaņā ar īpašajiem akcijas noteikumiem akcijas ietvaros var publicēt daļēju personas informāciju, kura galvenokārt satur tikai vārdu un dzīvesvietu. Katrai akcijai vienmēr tiek noteikti atsevišķi noteikumi.

Informācija, kas nav uzskatāma par personas datiem, piemēram, teksta un plašās multivides faili, ko patērētāji iesniedz akcijas ietvaros, tiek apstrādāta atsevišķi, neatkarīgi no personas informācijas. Šo informāciju var publicēt un izmantot mārketinga vajadzībām tādā veidā, kāds noteikts īpašajos akcijas noteikumos.

Informācijas saglabāšana

Personiskā informācija tiek saglabāta tikai akcijas norises laikā, kā arī līdz saprātīgam termiņam, kāds nepieciešams, lai pārbaudītu balvu piegādi patērētājiem un citu informāciju. Šis termiņš tiek noteikts līdz maksimāli sešiem mēnešiem sākot ar akcijas beigām. Pēc šī termiņa visa detalizētā personas informācija tiek dzēsta. Personas informācijas neidentificējošās daļas, piemēram, pasta indekss vai cita veida informācija, ko nevar izmantot, lai identificētu atsevišķu personu, var tikt saglabātas statistikas datu nolūkam.

Lai atvieglotu grupas saziņu, piemēram, e-pastu, vēstuļu vai paku nosūtīšanu, nepieciešamo kontaktinformāciju var nodot trešajai pusei (partnerim), ja akcijas laikā nepieciešama grupas saziņa ar patērētājiem. Partnerim tiek nosūtīts tikai nepieciešamais informācijas apjoms. Turklāt partneriem ir jāizdzēš informācija, tiklīdz tā vairs nav nepieciešama. Partneriem jāievēro tādi paši datu pārsūtīšanas politikas ierobežojumi, kādi attiecas uz uzņēmumu, kā tas noteikts nākamajā rindkopā.

Personas informācija netiek pārsūtīta ārpus Somijas vai uz datu glabāšanas iekārtām Somijā, kuras pārvalda uzņēmumi, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Personas dati netiek izpausti trešajām personām, izņemot valsts amatpersonu juridiski saistošos pieprasījumus.

Papildus informācija

Pilns mūsu datu aizsardzības principu teksts ir pieejams mūsu tīmekļa vietnē 

Ja jums rodas kādi jautājumi, varat sazināties ar mūsu Informācijas drošības nodaļu somu vai angļu valodā, rakstot uz e-pastu ciso@tammerbrands.fi.

Mēs, protams, atzinīgi novērtēsim jebkuras atsauksmes un ieteikumus.